การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้น

EB3วงเงิน5000บาทขึ้นไป