ขอเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่1 ปี2562

EB13ขอเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่1 ปี2562