ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ (รายตำบล)

ข้อมูลประชากรในเขตอำเภอหนองหาน (แยกรายตำบล)

ข้อมูลการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

หมายเหตุ::  ข้อมูจาก HDC ณ.วันที่ 7 สิงหาคม 62