บันทึกขอเผยแพร่ประกาศ สป.แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง 2560

EB2บันทึกขอเผยแพร่ประกาศ สป.แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง2560