บันทึกขอเผยแพร่แผนเงินงบประมาณงวด1 และคำสั่งปิด-ปลดประกาศ

EB2บันทึกขอเผยแพร่แผนเงินงบประมาณงวด1 และคำสั่งปิด-ปลดประกาศ