ประกาศเจตนารมณ์ ITA

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ 2562