รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

EB21_รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน