อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้องหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้องหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

3.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

5.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560

6.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พ.ศ-พ.ศ.-2562

8.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562

9.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558

10.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545

11.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561