อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระท