เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

EB1 วิเคราะห์จัดซื้อจ้างปี 2561หนองหาน