แนวทางการปฎิบัตงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

บันทึกเผยแพร่ประกาศ สป.แนวทางจัดซื้จัดจ้าง