EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) พ.ศ.2561

ขอเผยแพร่สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561