EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

ขออนุมัติและขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562