EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน ให้มีความโปร่างใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1.ขอเผยแพร่จุลสารข่าว ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2562.

2.จุลสารข่าว

-ใบสมัครสมาชิกชมรมจริยธรรม สสอ.หนองหาน

-ทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

3.ระเบียบกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ประจำปี พ.ศ.2562

4.ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ประจำปี พ.ศ.2562

5.รายงานการประชุมทำงานดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562

6.โครงการอบรม การพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

7.ภาพการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562