EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกขอเผยแพร่ประกาศ สป. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

บันทึกขอเผยแพร่เงินงบประมาณ งวดที่ 1 และคำสั่งปิด ปลดประกาศ

แจ้งรหัสงบประมาณ งวดที่ 1/2563

แผนคำของบประมาณค่าวัสดุ/ตอบแทน/ใช้สอย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแผนของบประมาณ ปีงลประมาณ 2563

ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ Non UC (Fixcoxt)งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ปีงบประมาณ 2563

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ สำหรับการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

เรื่องขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน เกิน 5,000 บาท

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อขจัดจ้าง ในการเปิดผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณกรรมการตรวจรับพัสดุ

มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ขออนุญาเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์