EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

-รายงานผลการจัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 และขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน