แผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปี2562

EB23ขอความเห็นชอบอนุมัติแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต