EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ขอเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ