EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

บันทึกรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 2561

บันทึกรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2561

บันทึกรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 2561
บันทึกรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือน กันยายน 2562

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือน ตุลาคม 2562

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562