EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลังของหน่วยงาน หรือไม่

บันทึกขอเผยแพร่ประชุม พชอ. และคณะทำงาน RTI

แผนปฏิบัติการอุบัติเหตุ

ภาพการประชุม พชอ. และทำแผน RTI