MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT12 1.1 บันทึกขออนุมัติ

MOIT12 1.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web

MOIT12 1.2 โครงการ กิจกรรม

MOIT12 2 ร่วมวางแผน

MOIT12 3 รายงานประชุมโครงการ

MOIT12 4 รายงานผล

MOIT12 5 รูปภาพ

MOIT12 6 บันทึกข้อความ

MOIT12 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web