MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันรับสินบน

MOIT13 1 บันทึกข้อความขออนุมัติฯและลงนามมาตรการ

MOIT13 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web

MOIT13 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

MOIT13 2 มาตรการป้องกันการรับสินบน

MOIT13 2.คำสั่ง ประกาศ มาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

MOIT13 Q3 ประการมาตรการป้องกันการรับสินบน

MOIT13 3 หนังสือแจ้งเวียน

MOIT13 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web

-บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

-รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน