MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT15 1 บันทึกข้อความ เผยแพร่

MOIT15 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web

MOIT15 2 แนวทางปฏิบัติพัสดุคงรูป

MOIT15 2 ใบยืม+ผัง

MOIT15 3 แนวทางปฏิบัติพัสดุใช้สิ้นเปลือง

MOIT15 3 ใบยืม+ผัง

MOIT15 4 หนังสือแจ้งเวียน

MOIT15 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web