MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-MOIT3 1 บันทึกข้อความเรียน ผู้บริหาร

-MOIT3 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web วิเคราะห์จัดซื้อ-จ้าง