MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-MOIT4 ข้อ1 1.บันทึกข้อความ รายงานแผนซื้อจ้าง 65

-MOIT4 ข้อ1 2.หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ งวด 1-65 (สสอ.)

-MOIT4 ข้อ1 3.แผนรายจ่าย Fix Cost

-MOIT4 ข้อ1 4.ปิดประกาศ -ปลดประกาศ

-MOIT4 ข้อ1 5.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web MOIT4 ข้อ1

-MOIT4 ข้อ2 1.บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดซื้อ-จ้าง 65

-MOIT4 ข้อ2 2.ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-MOIT4 ข้อ2 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web MOIT4 ข้อ2

-MOIT4 ข้อ3 1.บันทึกข้อความแจ้งเวียน

-MOIT4 ข้อ3 2.ประกาศสำนักปลัด

-MOIT4 ข้อ3 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web MOIT4 ข้อ3

ไตรมาส 4

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน