MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-MOIT5 1.บันทึกข้อความ

-MOIT5 2. สขร.1

-MOIT5 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web MOIT5

-แบบฟอร์ม สขร1 -ITA – ปีงบประมาณ 2565

-แบบฟอร์ม สขร1 พ.ย.64-ITA – ปีงบประมาณ 2565

MOIT5 1.บันทึกข้อความ

MOIT5 2.สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565

MOIT5 2.สขร.1 มกราคม 2565

MOIT5 2.สขร.1 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3

MIIT5 2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร+สขร.+ขออนุญาตเผยแพร่(เมษายน 2565)

MIIT5 2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร+สขร.+ขออนุญาตเผยแพร่(พฤษภาคม 2565)

MIIT5 2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร+สขร.+ขออนุญาตเผยแพร่(มิถุนายน 2565)

MOIT5 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web MOIT5

ไตรมาส 4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้จัดจ้าง ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาส 4 เดือน กรกฏาคม 2565 – กันยายน 2565

-บันทึกข้อความรายงนผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่

-ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2565

-ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2565

-ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน