MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT9 1.1 ขออนุมัติโครงการ

MOIT9 1.2 โครงการ

MOIT9 2 รายชื่อผู้เข้าอบรม

MOIT9 3 บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมการอบรม

MOIT9 4 รายงานการเข้าร่วมการอบรม

MOIT9 5 ภาพกิจกรรม

MOIT9 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่าน web