ITA 66

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ปีงบประมาณ 2566

2.แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตราการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้่อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและกาจจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 หน่วยงานมีการายงานการประเมินและเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้มีการทำผิดวินัย

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 12  หน่วยงานมีมาตรการ การป้องกันการรับสินบน ที่เป็นระบบ

MOIT 13 หน่วยงานมีการประเมินดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมกาาจัดซื้อจัดหารและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ฯ

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยสินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัยพ์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15 หน่วยงานมีการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบฯ

MOIT 17 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT 18 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงในการทุจริต)

MOIT 19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลวจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรฯ

MOIT 20 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศีกษา (Anti-Corruption Education)

MOIT 21 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติและของผู้บริหารต่อสารธารณชน

MOIT 22 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน