MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตราการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

1.คำสั่ง/ประกาศ 

1.1 บันทึกข้อความ เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง/ประกาศ

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

2.1 บันทึกข้อความ การขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.3 แบบฟอร์มรายงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์