MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส 2

1.บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียน

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65- 31 มี.ค.66)

2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรางานสรุปผลการดำเนินงาน

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์