MOIT 13 หน่วยงานมีการประเมินดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมกาาจัดซื้อจัดหารและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ฯ

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแผนแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

2.รายงานการประเมินฯ

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน