MOIT 15 หน่วยงานมีการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.1 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุด

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด

2.2 แผนปฏิบ้ติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรร

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล