MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดต้อง และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นได้

2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานาปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18. ข้อมูลการรจัดซื้อจัดจ้าง

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 3

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือม เมษายน – มิถุนายน 2566

– สขร.1 เดือน เมษายน 2566

– สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2566

– สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ.2560

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1)

ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการให้บริการ และ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.รอบ 6 เดือน

2.รอบ 12 เดือน

-ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66

-ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์