MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและกาจจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็ปไซตของหน่วยงาน (ไตรมาส ที่ 1)

ไตรมาส 2

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 – เดือนมีนาคม 2566

-แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

-แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

-แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

ไตรมาส 3

-แบบ สขร.1 เมษายน 2566

-แบบ สขร.1 พฤษภาคม 2566

-แบบ สขร.1 มิถุนายน 2566

-สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 66)

ไตรมาสที่ 4

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4

2.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

2.1.สขร.เดือน กรกฏาคม 2566

2.2.สขร.เดือน สิงหาคม 2566

2.3.สขร เดือน กันยายน 2566

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน