ITA 67

แผนงานชมรมจริยธรรม สสอ.หนองหาน ปีงบ 67

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม ปีงบ 67

ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

MOIT 1 :หน่วยงานมีการว่างระบบโดยการกำหนดมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 :หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3 :หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 4 :หน่วยงานมีการวางระบบจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

MOIT 5 :หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 : หน่วยงงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ. 2567

MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

MOIT 9 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื้องการร้องเรียง และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10 : หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT 11 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 12 : หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการับสินบน” ที่เป็นระบบ

MOIT 13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-พ.ศ.2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

MOIT 14 : หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยสินของทางราชการ และมีขั้นตอนกาาขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

MOIT 16 : หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบ 2567

MOIT17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อย่างเป็นระบบ

MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรัับของขวัญหรือประโชยน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

MOIT 20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

MOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT 22: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบ้ติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567