MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปีงบ พ.ศ.2567

-บันทึกข้อความผู้บริหารอนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการฯ

-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ปีงบ พ.ศ.2567

-แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-บันทึกข้อความ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติและลงนาม

-แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

-แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน