MOIT 7 : หน่วยงงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ. 2567

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบ้ติประจำปีของบุคลากร ในระดับดีเด่นและดีมาก มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากคลในหน่วยงาน

-ข้าราชการ

-ลูกจ้างประจำ

-พนักงานราชการ

3.หลักฐานการประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 3

-ประกาศผลการปฏิบัติราชการ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ)

-หลักฐานการประกาศผลการปฏิบัติราชการ

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน