MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่

1.1บันทึกข้อความขออนุมัติโครกงาร

1.2.โครงการ

2.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ

3.รายงานผลการอบรมให้ความรู้

4.ภาพกิจกรรม

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน