MOIT2-หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1.ข้อมูลผู้บริหาร
1.2.นโยบายผู้บริหาร
1.3.โครงสร้างหน่วยงาน
1.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
1.5.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6.ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
1.7.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8.ช่องทางการับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรางสาธารณสุข พ.ศ.2564

6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง

7.ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(เป็นไปตามข้อ 9)

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาริกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
-รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
-รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบ 66
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 67
-ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบ 67
-ประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
-แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ปีงบ 67 (สขร.1)

ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน – มิถุนายน 2567

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

-สขร.1 เมษายน 2567

-สขร.1 พฤษภาคม 2567

-สขร.1 มิถุนายน 2567