MOIT4-67

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสุประจำปีของหน่วยงาน
-บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-งบลงทุน ทุกไตรมาส
-งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางฯ พ.ศ.2560
2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ
ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1.งบลงทุน ไตรมาส 3

2.2.งบดำเนินงาน ไตรมาส 3

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน