MOIT5-หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาส ที่ 1

1.บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส ที่1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่
2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66 – ธ.ค.66)
– สขร.1 ตุลาคม 2566
– สขร.1 พฤศจิกายน 2566
– สขร.1 ธันวาคม 2566
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ แบบสรข.1 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67- มี.ค.67)และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-สขร.1 เดือน มกราคม 2567

-สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

-สขร.1 เดือน มีนาคม 2567

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3

-สขร.1 เดือน เมษายน 2567

-สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2567

-สขร.1 เดือน มิถุนายน 2567

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน