EB11:หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

-ขออนุญาตเผยแพร่

-คะแนน คปสอ. ปีงบ 2562

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์