EB13: หน่วยงานมีการกำหนด มาตราการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-ขออนุญาตเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนแนวทางบริหารผลการปฏิบัติราชการ

-ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการ(ต่ำ)

-กฏ กพ. ผลงานต่ำ

-กฏ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการฯ พ.ศ. 2552

-กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-ประกาศแนวทางในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

-ประกาศ-สป.(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

-มาตรฐานสมรรถนะหลัก

-หนังสือแจ้งเวียนแนวทางบริหารผลการปฏิบัติราชการ