EB16: หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน

-ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการจัดการข้องร้องเรียน

-คำสั่ง ข้อร้องเรียน ปี2563 สสอ.หนองหาน

-คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน สสอ.หนองหาน

-ประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน สสอ.หนองหาน

-ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ตค 62

-ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน พย 62

-ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ธค 62

-ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน มค 63

-ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน กพ 63

—————————————————————–

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ตค 62 

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ธค 62

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน พย 62

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน มค 63 

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน กพ 63

-EB16 Q4-63 รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน