EB17: หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัาง

-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

-มาตรการป้องกันการรับสินบน เงินบริจาค

-มาตรการป้องกันการผิดวินัย  การใช้รถราชการ

-มาตรการป้องกันการผิดวินัย  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒๕๖๒

-คู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน

-ประกาศมาตรการการรับสินบน

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-หนังสือแจ้งเวียน

-EB17 Q4-63 รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกัน