EB19: หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่ม ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-คำสั่งชมรมจริยธรรม

-ผังการดำเนินงานคุณธรรม 63

-ระเบียบ กลุ่มรวมพลัง

-รายชื่อชมรมจริยธรรม

-ขออนุญาติจัดตั้งชมรม STRONG

-คำสั่ง ชมรม 63 STRONG

-ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ STRONG

-ภาพประชุม

-ระเบียบกลุ่มรวมพลัง STRONG

-รายงานประชุม STRONG

-รายงานผลการจัดจั้งชมรม STRONG

-รายชื่อชมรมSTRONG

-หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม