EB2: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

-พ.ย 62 ( บันทึกข้อความเผยแพร่ + แบบฟอร์มเผยแพร่บน web + สขร.1 )

-fixcost แจ้งรหัส

-fixcost แผน 2563

-fixcost จัดสรร 2563

-fixcost หนังสือส่งแผน

-กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563

-ต.ค 62 ( บันทึกข้อความเผยแพร่ + แบบฟอร์มเผยแพร่บน web + สขร.1 )

-แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ

-บันทึกอนุมัติวงเงินเกิน 5,000 บาท

-แบบฟอร์มเผยแพร่บน web

-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

-ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

-ประกาศตรวจสอบบุคลากร จัดซื้อ จ้าง + แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2560

-ประกาศนโยบายและความโปร่งใส

-หนังสือ แนวทาง e-GP

EB2 Q3 – 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้ ม.ค.-มี.ค.63

-EB2 Q3 – 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ เม.ย.-มิ.ย.63

-EB2 Q3 – 2563 สขร.1 มีนาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB2 Q3 – 2563 สขร.1 เมษายน 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB2 Q3 – 2563 สขร.1 พฤษภาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB2 Q3 FIX COST 2 – 2563 ( แผน สสอ.หนองหาน )

-EB2 Q3 FIX COST 2 – 2563 ( สสจ.อด.จัดสรร )

-EB2 Q3 FIX COST 2 – 2563 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

-รายงานแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างไตรมาส 2,3 ปี 2563

-EB2 Q3 FIX COST 2 – 2563 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

-EB2 Q3 Report Q 2 – 3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

-EB 2 Q4-63 FIX COST 3 – 2563 ( สสจ.อด.จัดสรร )

-EB 2 Q4-63 FIX COST 3 – 2563 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

-EB2 Q4 – 63 Report Q 2 – 3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

-EB2 Q4 – 63 สขร.1 กรกฎาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอ

-EB2 Q4-63 Report Q 2 – 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเ

-EB2 Q4-63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ

-EB2 Q4-63 สขร.1 มิถุนายน 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟ

-EB2 Q4-63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ

-EB2 Q4-63 สขร.1 สิงหาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอ