EB22: หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-ขออนุญาตเผยแพร่อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน

-รายงานการประชุมวินัยข้าราชการ

-หนังสือแจ้งประชุม

-หนังสือรายงานการประชุม จนท ผลประโยชน์ทับซ้อน