EB23: หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-ขออนุญาตเผยแพร่แผนปราบปรามทุจริต 2563

-แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-แผนปราบปรามทุจริต 2563