EB24: หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-หนังสือเสนอ

-แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 6 เดือน

-แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 12 เดือน

-EB24 Q4 – 63 แบบรายงานผลป้องกัน ปราบปรามทุจริต รอ

-EB24 Q4-63 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-EB24 Q4-63หนังสือเสนอ แผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน